CELLTRION SKINCURE

CELLTRION SKINCURE

 • 2016
  '궋궦궋깴깈꺂깢궒궧깇궍깘꺂궋꺈꺖깋2016'뀶凉뤷뜑蘊쎻
  2016歷끻퇍訝뽫븣閭듃깯궧궭꺖궥긿깤'뀶凉뤷뜑蘊쎻
  2016뀎藥욁깛궓꺍깏꺖꺃섇뀶凉뤷풄뤃
  궋꺂꺖궋'깧궧깉궕깣깛깷꺖깇궍꺖'1鵝띶룛蘊
  깈궣궎깏꺖섅궋꺃궚궢꺍깋꺆꺕깳꺍깈궍꺖깑쇻겏궠꺀깭꺃꺖궥깾꺍
  艅잒꺗㎩뙑暎㎩뱚깣꺀꺍깋쁂ELLCURE쇻꺆꺖꺍긽
  깳꺍궨弱귞뵪깣꺀꺍깋쁃earSir쇻꺆꺖꺍긽
  깧깛꺖&깢궊깱꺁꺖弱귡깣꺀꺍깋쁏eaufinee쇻꺆꺖꺍긽
  雅뚪뇥艅잒꺗㎫떖뜝뼭돥蘊も쁃uo-Vitapep꽓숂돶鼇긷룚孃
 • 2015
  깣꺀꺍깋궋꺈꺖궨꺕궎꺍訝딀돈섅궛꺆꺖깘꺂궠궧깳깇궍긿궚깣꺀꺍깋숅깿룛蘊
  꺈깉궫꺍궨HWB궋꺈꺖깋'깧꺖궧깳궎궚궋긿깤'깿룛蘊
  Korea Star Awards 2015윋쎖똿獒끾烏볟+鴉싮빓蘊욃룛蘊
  Asia獰랟wards Luxury Brand룛蘊
  Korea Make-up Brand Awards Hot Item룛蘊
  섅꺈꺖꺂깋궧궭꺖궋꺈꺖궨쇻깛깷꺖깇궍꺖깿룛蘊
  댇궩꺂깉꺁궕꺍궧궘꺍궘깷궋겓鹽얍릫鸚됪쎍
 • 2014
  깯꺁꺕궚꺃꺖꺂Smart Beauty Award BB궚꺁꺖깲깿寧1鵝
  也녔㎪텋縕삭끾뼭걻겦若싨텋縕삭끺에졏TOP깣꺀꺍깋鸚㎬퀪
 • 2013
  궩꺂깉꺁궕꺍궛꺂꺖깤쁇ANSKIN쇻굮縕룟룑
 • 2012
  2012餓듿뭅겗깣꺀꺍깋鸚㎬퀪룛蘊
  깇꺃깛궥깾긿깞꺍궛 꺆꺖꺍긽900꼧걫닇
  Get It Beauty 뙬땿艅잌솳깿 깣꺀궎꺍깋깇궧깉寧1鵝
 • 2011
  2011 餓듿뭅겗깣꺀꺍깋鸚㎬퀪룛蘊
  鸚㏝윋麗묈쎖役곲싩탪뼳鸚㎬퀪
  깇꺃깛궥깾긿깞꺍궛 꺆꺖꺍긽700꼧鶯꿜툓걫닇
  Get It Beauty BB궚꺁꺖깲깿 깣꺀궎꺍깋깇궧깉寧1鵝
 • 2010
  2010 餓듿뭅겗깣꺀꺍깋蘊욃ㄷ蘊욃룛蘊
  鸚㏝릺蘊욄삝뵽曄뀶凉뤷풄뤃뙑暎㎩뱚겓겦若
 • 2009
  2009餓듿뭅겗깣꺀꺍깋鸚㎬퀪룛蘊
  뿥쑍깋꺀긿궛궧깉궋뜗誤㏛폏野⒵읅冶붷뱻돶닪蘊욃룛蘊
  뿥쑍雍멨눣1,000꼧궑궔꺍囹곭졃
  룿疫얍툊졃냵BB궚꺁꺖깲縕⒴2寧1鵝띲곥궧궘꺍궞궋寧6鵝
 • 2008
  2008 餓듿뭅겗깣꺀꺍깋鸚㎬퀪곩뙑暎㎩뱚깿繇잌뱚뙸뼩뱚若됧뀲佯곮퀪룛蘊
  뿥永뚣깉꺃꺍깈궍뚥퍓亮담겗깚긿깉븚뱚깧궧깉30띲겗걝걾곭К7鵝
  꺆긿깇뀓葉롥틭鶯꿜툓寧1鵝
  뿥쑍곫윇깇꺃깛궥깾긿깞꺍궛붂30늽뼋겎1,300訝뉐냶縕⒴2鼇섌뙯
  烏볣씓뼭엹訝弱뤶펯璵겓겦若
 • 2007
  2007亮답퍓亮담겗깣꺀꺍깋鸚㎬퀪룛蘊
  깑깷꺖궦꺖꺀꺍깋곫뿥쑍곥깧깉깏깲곦릎쎖곩틕藥욄뵱鹽얕Þ塋
  鸚㏝윋麗묈쎖鸚㎯깚긿깉븚뱚겓겦若
  깯깓꺖깉궏깈궎訝뗥뜇쐿깚긿깉븚뱚겓겦若
  HANSKIN슢넎燁묈젘令뜻鼇塋
 • 2006
  歟ⓨㄷ / 궢깲궧꺍 / 뇸掠긱겓쎍뼳佯쀣궕꺖깤꺍
  腰숁릭깭꺍궦깷꺖꺂곩룿疫얇겦雍멨눣
  BB궚꺁꺖깲 곥깈깙꺖깉깴꺖꺂겎縕⒴2寧1鵝띲굮걫닇
 • 2005
  뀍塋슢넎燁묈뙑暎㎩뱚섅꺀깭꺕깢궔꺖깱깷꺀쇻꺆꺖꺍긽
  궧꺖깙꺖궓꺁꺖깉깴깈꺂뀶凉뤷뙑暎㎩뱚겓겦若
 • 2004
  댇HANSKIN쎑雅믣쨯쎍곫퀡雅븃Þ塋